Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dutch Automotive Events Ice Drive Experience

(Deze algemene voorwaarden gelden vanaf januari 2018)

 

1.  De inschrijving geschiedt uitsluitend via telefonisch contact, e-mail of door middel van het invullen van het reserveringsformulier. Na ontvangst van uw inschrijving is de inschrijving direct bindend. Aansluitend op uw inschrijving ontvangt u  van Dutch Automotive Events (hierna DAE) per e-mail een bevestiging van uw deelname met daarbij de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden. Een reservering is definitief op het moment dat deze door ons schriftelijk wordt bevestigd.

 

Facturering na inschrijving:

 

– Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale reissom te worden voldaan.

– De restantbetaling (reissom minus aanbetaling) dient 42 dagen voor vertrek betaald te worden. Bij uitblijven van de betaling zullen eventuele vroeg boek kortingen komen te vervallen.

– Bij een inschrijving met een vertrek binnen 6 weken is de aanbetaling meteen de volledige reissom.

 

Indien u de reservering wenst te annuleren, gelden de navolgende annulering(betaling)voorwaarden:

 

– 100% betaling van de reissom bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van de DAE | Ice Drive Experience (hierna ICEDEX) reisprogramma.

– 50% betaling van de trainingssom bij annulering tussen de 6 en 10 weken voor aanvang van de DAE | ICEDEX reisprogramma.

– 10% betaling van de trainingssom bij annulering 10 weken of langer voor aanvang van de DAE | ICEDEX reisprogramma.

 

2.  Voor deelname toegelaten zijn die personen, die op het tijdstip van het Icedex programma in het bezit zijn van een geldig, voor het betreffende motorvoertuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs. Indien het rijbewijs van de deelnemer voor de rijtraining in beslag is genomen, verplicht de deelnemer zich om dit aan DAE mee te delen voor het begin van de rijtraining. In een dergelijk geval heeft het ICEDEX team het recht om de overeenkomst te annuleren, en afhankelijk van het moment van de annulering, zonder de deelnamekosten te vergoeden;

 

  die op het tijdstip van deelname beschikken over een lichamelijke conditie die berekend is op de eisen van de onderdelen van de rijtraining en Lapland activiteiten (waaronder een Sneeuwscooter- en Huskytour). In twijfelgevallen heeft DAE het recht om van de betreffende deelnemer een doktersverklaring te verlangen.

 

  die minimaal de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt. Bij trainingen op de openbare weg zoals de ICEDEX Noordkaap tour, dient de deelnemer tevens te beschikken over een ruime rijervaring. Wanneer dit niet het geval is, dient de deelnemer gedurende de training/tour begeleid te worden door iemand met minimaal 10 jaar rijervaring.

 

3.  De voertuigen die tijdens evenementen worden gebruikt, zullen in het algemeen worden geleverd door DAE. Er is geen aanspraak op een specifiek voertuig. De bevestiging van het gereserveerde voertuigtype zal plaatsvinden op basis van de beschikbaarheid van dit voertuigtype. DAE heeft het recht om de deelnemer een bijna gelijkwaardig voertuig aan te bieden. Indien anders vermeld, zijn de voertuigen over het algemeen bezet door  2 personen per voertuig tijdens het evenement.

 

4.  DAE wijst er nadrukkelijk op dat de deelnemers zich in het kader van het ICEDEX programma gedisciplineerd dienen te gedragen. Gedurende de duur van het programma zijn de DAE (WRM gecertificeerde) instructeurs gerechtigd om de deelnemer bindende aanwijzingen te geven. Om veiligheidsredenen geldt tijdens het ICEDEX programma voor alle deelnemers een inhaalverbod en gordelplicht. Uitzonderingen hierop bij specifieke oefeningen zijn alleen met uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke DAE instructeur toegestaan.

 

5.  Tijdens het ICEDEX programma bent u niet onder invloed van alcohol, drugs, medicamenten of andere bedwelmende middelen, die een nadelige invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

 

6.  DAE en haar instructeurs zijn niet aansprakelijk voor enig letsel van de deelnemer verband houdend met deelname aan het ICEDEX programma.

 

7.  In het geval dat een deelnemer verantwoordelijk is voor schade aan voertuigen geleverd door DAE, is  de deelnemer verplicht om DAE tot € 5.000,00 te vergoeden. De deelnemer heeft het recht om aan te tonen dat  er geen schade of waardevermindering is opgetreden of dat het bedrag van dergelijke schade of afschrijving aanzienlijk lager is dan wordt beweerd. DAE kan de deelnemer vrijstellen van deze verplichting als de schade is ontstaan tijdens een rijoefening waarbij de deelnemer aantoonbaar de aanwijzingen van de instructeur heeft opgevolgd. In geval van opzet of grove nalatigheid van de deelnemer, is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade en/of verliezen die door hem worden veroorzaakt. Bij evenementen op de openbare weg, waaronder de  ICEDEX Noordkaap tour is er een verzekering afgesloten. Het eigen risico voor schades op de openbare weg bedraagt € 1.000,00 per schadevordering.

 

8.  Het tarief voor de deelname wordt onder andere vermeld op www.daevents.nl. De prijzen voor het ICEDEX programma zijn inclusief BTW. Onze aangeboden buitenlandse reizen vallen onder de ‘bijzondere regeling reisbureaus’ dit houdt onder andere in dat voor zakelijke klanten de BTW niet verekenbaar is. Bij het ICEDEX programma is in de prijs naast de vlucht en theoretische/praktische rijtraining, ook het verblijf van hotels van hogere klasse, inclusief ontbijt, lunch en avonddiner en de Lapland activiteiten zoals vermeld in het desbetreffende programma inbegrepen. De trainingsauto’s worden door DAE ter beschikking gesteld.

 

9.  Na de definitieve reservering, zoals is omschreven in punt 1., is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten kunt u eventueel restitutie verder afhandelen met uw verzekeringsmaatschappij.

 

10.  Bij annulering van een DAE ICEDEX programma tot 6 weken voor aanvang van de training, zal DAE trachten om een vrijgevallen plaats in te vullen met een andere deelnemer. DAE is hier echter niet toe verplicht. Indien de vrijgevallen plaats kan worden ingevuld, zullen geen of een deel van de annuleringskosten bij u in rekening worden gebracht.

 

11.  De annulering van de inschrijving dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De geldende annuleringsdatum is de datum waarop de annulering bij DAE wordt ontvangen. Bij niet deelname (no show) zonder tijdige annulering moet het volledige inschrijfgeld worden betaald.

 

12.  DAE sluit iedere aansprakelijk uit voor alle schade, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade, die als gevolg van of in samenhang met de deelname aan het ICEDEX programma ontstaat, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers van DAE. Indien en voor zover er op DAE enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe DAE verzekerd is.

 

13.  Indien de rijtraining niet plaatsvindt op door DAE geprepareerde terreinen, doen de deelnemers afstand van hun eventuele aanspraken ten opzichte van de eigenaars of andere gerechtigden van deze terreinen, waarop de rijtraining wordt uitgevoerd.

 

14.  DAE behoudt zich het recht voor, de rijtraining indien nodig, te verschuiven of te annuleren. Alleen in deze gevallen hebben de deelnemers recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. Andere aanspraken zijn uitgesloten.

 

15.  Indien de geboekte training moet worden afgebroken (door overmacht zoals bijvoorbeeld weersomstandigheden, staking, oorlog en natuurrampen), kan DAE de overeenkomst annuleren. DAE zal het inschrijfgeld retourneren, maar kan een vergoeding eisen voor de verleende of nog te verlenen diensten.

 

16.  Mondelinge verklaringen hebben geen geldigheid. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden.

 

17.  Indien een bepaling van deze voorwaarden onwerkzaam is of niet uitvoerbaar blijkt, dan wordt hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden niet aangetast.

 

18.  Indien de overeenkomst wordt gesloten met een buitenlandse partner, dan is op de overeenkomst uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

19.  DAE behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen, mocht dit van toepassing zijn.

 

DUTCH AUTOMOTIVE EVENTS B.V. | Ice Drive Experience

Havenstraat 31B | NL-7005AG DOETINCHEM | TEL: +31 (0)314 – 640 143 | www.daevents.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------